Äktenskapsförord

ÄktenskapsförordGenom ett äktenskapsförord kan ni som makar eller blivande makar bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av er skall vara dennes enskilda egendom. Ett äktenskapsförord skall upprättas skriftligen och undertecknas av båda makarna eller blivande makarna. Efter undertecknandet av äktenskapsförordet skall det lämnas in till tingsrätten för registrering.

Om ni inte är gifta när ni undertecknar ert äktenskapsförord gäller äktenskapsförordet från äktenskapets ingående under förutsättning att ert äktenskapsförord inges till tingsrätten för registrering inom en månad från äktenskapets ingående. Annars gäller ert äktenskapsförord först från och med den dag då det lämnas in till tingsrätten för registrering.

Innan ni låter en jurist upprätta ert äktenskapsförord så bör ni fundera över vad ni vill åstadkomma med äktenskapsförordet. Det är ganska vanligt att par som skall gifta sig låter upprätta ett äktenskapsförord. Ett skäl till att det är vanligare med äktenskapsförord nu än tidigare är att många äktenskap slutar med skilmässa. Man bör alltså se äktenskapsförordet som en sund reaktion på detta. Ett äktenskapsförord innebär att makarna kan förutse var de kommer att stå ekonomiskt i händelse av en separation.

Det kan finnas många olika skäl för att låta upprätta ett äktenskapsförord:

  • En av makarna eller båda makarna har en förmögenhet som de inte vill bodela vid en eventuell framtida äktenskapsskillnad.
  • En av makarna äger en andel i exempelvis ett fritidshus och vill inte att denna andel skall ingå i en bodelning vid en eventuell äktenskapsskillnad. Skälen till detta kan vara många. Fritidshuset kanske ägs tillsammans med syskon och en av makarna vill genom äktenskapsförord försäkra sig om att fritidshuset stannar i släkten.
  • En av makarna äger en del av ett företag. Utan äktenskapsförord blir ägarmaken tvungen att lösa ut den andra maken för sin andel i företaget. Ofta skrivs i sådana fall ett kompanjonsavtal mellan kompanjonerna och det är standard att den ägande maken i sådant fall måste upprätta ett äktenskapsförord vad gäller sin ägarandel i bolaget. Detta eftersom man inom företagsvärlden vill ha friheten att välja sina samarbetspartners och de vill inte behöva bli tvingade att helt plötsligt behöva arbeta med en kompanjons före detta hälft som blivit delägare i bolaget som en konsekvens av en bodelning.

På Juridiska Dokument kan ni ladda två olika former av äktenskapsförord som båda är upprättade av jurister: