Samboavtal

SamboavtalSamboavtal fyller en viktig funktion idag eftersom det är vanligare att par lever tillsammans som sambor än att de gifter sig. Ett samboavtal innebär att ett par som lever i ett samboförhållande avtalar bort sambolagens bodelningsregler helt eller delvis. Parterna i en kärleksrelation är idag i allmänhet mer ekonomiskt självständiga och kan så vilja förbli trots att de funnit kärleken.

Det kan också vara så att parterna vill känna sig för i en kärleksrelation innan de vill blanda in ekonomiska ting i relationen. Ett samboavtal säkerställer då att sambornas ekonomi bara ”blandas” i den utsträckning som de själva vill.

Vissa juridiska basfakta är viktiga att veta om att leva som sambor:

  • Sambor ärver inte varandra. Detta kan få ödesdigra ekonomiska konsekvenser för den efterlevande sambon om samborna exempelvis ägde en fastighet eller bostadsrätt gemensamt men saknade testamente. Det är ingen paradox att skydda sig mot den andre sambon med ett samboavtal men samtidigt skydda den andre sambon med ett gemensamt inbördes testamente.
  • Sambor har ingen underhållsskyldighet gentemot varandra om vid en separation.

Hur sambornas samboegendom dvs den gemensamma bostaden och bohaget skall fördelas vid en bodelning regleras i sambolagen. Till samboegendom räknas permanentbostad, hushållsmaskiner och annat lösöre avsett för den gemensamma bostaden. Det saknar betydelse vem av parterna som betalat samboegendomen såvida denna skaffats för gemensamt bruk under tiden parterna varit sambor. Som samboegendom räknas inte sommarstuga, banktillgodohavanden, bil, båt eller aktier. Inte heller räknas såsom samboegendom sådan egendom som används för fritidsändamål eller egendom som vardera sambon ägde innan samboförhållandet inleddes. Vill ni avtala bort sambolagens bodelningsregler måste ni alltså göra detta medelst ett samboavtal.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett samboavtal!